Multimediální materiály pro výuku kartografie

Práce s materiály

Zde najdete podrobný přehled o tom, jak byly tyto materiály vytvořeny, jaké obsahují funkce a jak s nimi správně pracovat.

Všechny internetové stránky mají jednotnou strukturu. Jejich plocha je rozdělena do 2 bloků: Vlastní obsah a Menu (záložky) - poměr a rozložení jednotlivých bloků je znázorněno na obrázku N.1.

rozložení
obr.N.1 - rozložení jednotlivých bloků na stránce

Pozadí jednotlivých bloků tvoří obrázky s kartografickým motivem, které jsou nastaveny tak, aby docházelo k jejich postupnému zesvětlování a tudíž nenarušovaly obsah jednotlivých bloků.

Menu (záložky)

Pro rychlejší pohyb mezi stránkami multimediálních materiálů i pro snazší orientaci, ve které části se právě nacházíte, slouží právě menu - záložky. Záložky jsou naprogramovány, v Javascriptu, tak, aby se rozbalovaly a stahovaly podle toho, na jaké úrovni a v jaké části se nachází Vámi vybraný odkaz (zobrazovaná stránka). Akce probíhá po kliknutí na vybraný odkaz.
Záložky jsou umístěny v pravé části stránek (po boku vlastního obsahu).

zalozky
obr.N.2 - Záložky - sbalené (vlevo), rozbalené v sekci návod (vpravo)

Vlastní obsah

Největší plochu zobrazovanou na obrazovce (případně na displeji) i největší význam pro studijní účely má vlastní obsah - učební text. Nachází se vlevo od záložek.
Zde se zobrazuje vlastní náplň jednotlivých částí multimediálních textů - obsah (jednotlivé kapitoly), testy, rejstřík, vyhledávání, stahování, literatura i text tohoto návodu. Jednotlivé části jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí vnitřních odkazů.

Obsah
Zde jsou zpracovány do multimediální podoby jednotlivé kapitoly z Tematické kartografie. Každá kapitola obsahuje úvodní stránku, ve které je uvedeno, co je obsahem kapitoly, k čemu studiem dospějete a předpokládaný čas, který budete látce věnovat. Poté následuje učební látka příslušné kapitoly, rozdělená na další části podle potřeby. Na závěr je vždy uvedeno shrnutí, použité pojmy a test, na kterém si můžete prozkoušet znalosti dané kapitoly. Tato struktura je dodržována u všech kapitol.

Rejstřík
Rejstřík slouží pro vysvětlení významu použitých pojmů. Pojmy jsou řazeny do jednotlivých oddílů rejstříku podle počátečního písmene. Dále pak jsou uspořádány v pořadí, v jakém se objevily v textu, tj. nejprve jsou uvedeny pojmy z první kapitoly, poté z druhé atd.
Uvedu na příkladu: chci si vyhledat pojem "kybernetická kartografie". V rejstříku si tedy zvolím (kliknutím na odkaz) počáteční písmeno "K". Zobrazí se mi veškeré pojmy, zařazené do rejstříku pod tímto písmenem. Nyní pomocí postranní lišty roluji, dokud nenajdu hledaný výraz. Tato cesta může být poměrně zdlouhavá. Proto je v určitých případech výhodnější použít možnost Vyhledávání.
K vysvětlení neznámého (nejasného) pojmu lze dojít i další cestou. Pokud v průběhu studia narazíte na neznámý pojem nebo budete chtít znát jeho přesnější definici a tento pojem bude v textu označen symbolem rejstříku, jednoduše kliknete na tento symbol levým tlačítkem myši, a budete přeneseni na příslušné místo v rejstříku. Zde již není zapotřebí rolování lištou. Pojem se zobrazí na obrazovce. Umožňuje to použití tzv. „kotev“ při tomto způsobu vyhledávání.

Vyhledávání
Funkce je napojena na vyhledávání Google a vyhledává vypsaný výraz v multimediálních materiálech. V současné době toto vyhledávání nefunguje. Je to způsobeno provizorním umístěním multimediálních materiálů na stránkách http://kartografie.webzdarma.cz/, které vyhledávač Google doposud nezačal indexovat. Tento nedostatek se odstraní umístěním odkazu na multimediální materiály na již indexované stránky (např. http://www.gis.zcu.cz/).

Literatura a internetové zdroje
V této sekci je uveden seznam literatury a internetových zdrojů použitých při sestavování učebního textu. Učební podklady jsou rozděleny do 4 oddílů: česká literatura, české internetové zdroje, zahraniční literatura, zahraniční internetové zdroje. Ke každému oddílu je veden odkaz, jak na hlavní stránce této sekce, tak i v menu.
Jednotlivé zdroje byly použity buď jako podkladový materiál nebo k přesným citacím. V případě citací je za citovaným textem ihned uveden zdroj. Pokud jsou zdroje použity pro více citací nebo jako základ informací pro sestavení stránky, jsou uvedeny až na konci této stránky. Od textu jsou odděleny vodorovnou čarou. Odkazy na zdroje jsou hypertextovým odkazem nasměrovány do příslušného seznamu literatury nebo internetových zdrojů.

Testy
Jsou zde shromážděny testy k jednotlivým kapitolám, které slouží pro kontrolu, jak jste pochopili nebo si zapamatovali informace uvedené v daný kapitolách. Testy jsou sestaveny z několika typů otázek. Jednotlivým typům testových otázek předchází instrukce, jak danou otázku vyplnit. Tyto instrukce jsou, podobně jako v učebním textu, označeny grafickým symbolem „i“ (informace). Po vyplnění odpovědí kliknete myší na tlačítko "Hodnoť". V novém okně se zobrazí výsledek testu - počet dosažených bodů z celkového počtu. Za každou správnou odpověď (správně vyplněné slovo, správné zaškrtnutí políčka,...) bývá přidělován 1 bod. V případě výjimky je počet bodů za otázku uveden u instrukce vyplňování. Za tímto hodnocením, pokud není 100%, následuje výpis chyb. Pokud jste v některé otázce udělali chybu, tato otázka se vypíše i se správnou odpovědí. Zcela správně zodpovězené otázky se nezobrazují.

Tisk
Protože sama dobře vím, jak je obtížné dlouhodobě se učit přímo z obrazovky počítače, jak zdlouhavé je tisknutí jednotlivých internetových stránek, je tu pro Vás připravena verze pro tisk v podobě PDF souborů. Každá kapitola, skládající se z několika webových stránek, je uložena do jednoho PDF souboru a připravena k tisku. Otevření, stažení a případný tisk lze provést pomocí odkazů buď v záložkách nebo z hlavní stránky této části. Všechny PDF soubory jsou pak seskupeny do jediného souboru (.zip), který umožňuje stažení všech PDF souborů najednou.

Návod
Návod je rozdělen do dvou, resp. tří, podkapitol (stránek, odkazů). První nazvaná „O projektu“ se zabývá technickým řešením stránek. Druhá popisuje práci s materiály. Třetí odkaz umožňuje otevření a stažení diplomové práce, na jejímž podkladě tyto materiály vznikly.

V těchto částech se setkáte s těmito prvky

Text a hypertextové odkazy
Text je rozdělený do odstavců a je prokládán hypertextovými odkazy. V textu se setkáte s třemi typy hypertextových odkazů.
První, který má oranžovou barvu, označuje přechod na stránky mimo multimediální materiály - odkaz mimo multimediální materiály (jedná se o ukázku zápisu, odkazy jsou zde nefunkční).
Druhý je zbarven dohněda a po kliknutí Vás převede do příslušné kapitoly multimediálních materiálů - odkaz v rámci multimediálních materiálů.
Třetí má také hnědavou barvu, ale je psán tučně. Takto zvýrazněné odkazy směřují do podkapitoly - odkaz na podkapitolu.
V textu se vyskytují slova (slovní spojení), která jsou vysvětlena v rejstříku pojmů. Za těmito slovy následuje grafický symbol (hypertextový odkaz) který vede ke konkrétnímu pojmu v rejstříku. Ukázka odkazu na rejstřík symbol.

Grafické symboly
Grafické symboly vypovídají o charakteru následujícího odstavce (zda obsahuje definici, aktivizující otázku, či doplňkovou nebo organizační informaci) nebo upozorňují na použití některého nestatického typu multimédia (animace, video, zvuk, ale i klikací,hypertextové, grafické symboly). Také se vyskytují u názvu celé kapitoly (test, shrnutí, rejstřík,literatura a internetové zdroje).

Symboly použité u odstavců

symbol - symbol použit vždy v úvodní části kapitoly upozorňující, že v následném odstavci jsou informace o tom, co je cílem této kapitoly, jaké vědomosti zde získáte a jak dlouho Vám bude trvat studium (čas je pouze orientační, každý má své tempo učení).

symbol - označuje odstavec s definicí.

symbol - část textu podávající pouze organizační informaci k dané části materiálů nebo postřeh autora.

symbol - označuje poznámku, doplňkovou informaci, zajímavost k tématu (nepotřebné pro získání souvislostí či splnění předmětu).

symbol - aktivizující (kontrolní) otázka, vyskytující se v průběhu nebo na konci části kapitoly. Lze na ni nalézt odpověď v předcházejícím textu (animaci, videu,...). Má aktivovat studenta a  ukázat, zda danou látku čte pozorně a pamatuje si ji či nikoliv.

symbol - otázka k zamyšlení. Má přimět čtenáře k samostatné úvaze nad daným tématem. Na tuto otázku odpověď v multimediálních materiálech nenajdete.

symbol - za tímto označením se skrývá úkol, často praktický, který požaduje vytvoření něčeho nového (např. nalezení zdrojů, sestavení mapy, apod.).

symbol - symbol upozorňující na důležitou informaci.

symbol - použitá literatura na konkrétní stránce nebo seznam veškerých zdrojů v tištěné formě.

symbol - symbol označující použité internetové zdroje (k vytvoření stránky nebo seznam všech internetových zdrojů - české a zahraniční).

symbol - symbol označující test.

Symboly označující použití flash souborů a grafické symboly s funkcí (po kliknutí provedou akci)

symbol - po tomto symbolu následuje animace. Spouští se kliknutím myši v pole animace. Najetím do tohoto pole nastane změna kurzoru.

symbol - upozorňuje na následující video. Spuštění přes ovládací panel přehrávače.

symbol - tento symbol umožňuje na použití zvukové nahrávky. Spuštění opět přes použitý přehrávač. Text nahrávky bývá uveden v poznámce nebo pod příslušným odkazem, způsob provedení textové formy je popsán v konkrétních instrukcích. K tomuto kroku je přistoupeno z důvodu vědeckých studií, ze kterých vyplývá, že člověk si nejlépe zapamatuje to, co vidí i slyší zároveň.

symbol - za tímto symbolem následuje otázka, na kterou nenajdete odpověď v kapitole. Vyžaduje zamyšlení a vlastní úsudek. Narozdíl od otázky k zamyšlení, zde najdete vzorovou odpověď kliknutí na tento symbol.

symbol - celými materiály vás bude provázet symbol Následující stránky (spolu se symbolem Předcházející stránky). Nachází se na konci téměř každé stránky a umožňuje (stejně jako přilehlý textový odkaz) posun na následující stránku.

symbol - symbol Předcházející stránky, obdobná funkce jako symbol Následující stránky, ale umožňující opačný pohyb a to posun na předcházející stránku.

Symboly použité u nadpisů kapitol

symbol - u kapitol shrnutí.

symbol - symbol označující test.

symbol - symbol označující použitou literaturu.

symbol - použité internetové zdroje.

Obrázky
Obrázky se zobrazují uprostřed obsahového bloku s popisem a případným zdrojem. Většina obrázků byla vyhledána na internetu a použita na zvoleném místě jako názorná pomůcka. Některé obrázky jsou z důvodu velké velikosti převedeny na menší. Původní velikost a kvalita je však zachována pod hypertextovým odkazem a po kliknutí na obrázek (s „hnědým“ rámečkem) se otevře nové okno, kde je daný obrázek zobrazen v původní (větší) velikosti.
V multimediálních materiálech se také vyskytují tzv. klikací obrázky neboli mapy. Jedná se obrázky, ve kterých některé obrazce slouží jako hypertextové odkazy. Najetím kurzoru na aktivní místo dojde k jeho změně a umožnění akce (přechod na novou stránku).

Animace
Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu týkajícího se použitých technologií (O projektu, animace byly vytvářeny prostřednictvím technologie Flash (soubory .swf). Na jejich začlenění do textu je upozorněno odpovídajícím symbolem (viz výše). Animace se spouští kliknutím levým tlačítkem myši do pole animace. Najetím do tohoto pole nastane změna kurzoru (z šipky na symbol ruky).

Video ukázka
Videoukázky jsou také převedeny do formátu flash (konkrétně do flv souborů), z důvodu sjednocení technologií. Tyto soubory jsou spouštěny přes umístěný přehrávač.
Ukázka se zapne kliknutím na tlačítko play na přehrávači nebo kdekoliv do pole přehrávače. Videoukázku lze kdykoliv pozastavit (tlačítko pause - vlevo, nebo kliknutí do pole videoukázky). Další funkci, kterou tento přehrávač nabízí je celkové zastavení videa (tlačítko stop - druhé zleva), které vypne videoukázku, při opětovném spuštění běží videoukázka opět od začátku. Během ukázky se lze pomocí kurzoru pohybovat časovou osou videa (přeskočit určité pasáže či naopak se k některým bodům vrátit bez nutnosti opakování celé videoukázky.) Tlačítko vpravo od časové osy umožňuje zvětšení přehrávače na celou obrazovku počítače. Poslední prvek (vpravo) slouží k ovládání hlasitosti.
Ukázka videonáhledu (nefunkční, pomůcka pro popis ovládacích prvků)

Get Flash to see this player.

Audio záznam
Zvukové nahrávky jsou ve většině případů doplněny textovým doprovodem. Ke spuštění dochází prostřednictvím jednoduchého přehrávače ovládaného jedním tlačítkem (slouží jak ke spuštění, tak i k zastavení záznamu). I zde je možné pohybovat se pomocí kurzoru časovou osou nahrávky a moci tak opětovně poslouchat vybrané pasáže.
Ukázka vzhledu použitého přehrávače.

Nyní již znáte všechny potřebné informace pro práci s multimediálními materiály. Přeji úspěšné studium.

PředchozíPředchozí NásledujícíNásledující
O projektuObsah
xhtml   css